کتاب "ده تز در باب سیاست" اثر "ژاک رانسیر"


کتاب حاضر دربرگیرنده دو مقاله و یک گفتگو از ژاک رانسیر،فیلسوف و نظریه پرداز معاصر فرانسوی است.اولی،«ده تز در باب سیاست»،در اوایل دهه نود نوشته شده است و بیشتر خصلتی مانیفستویی دارد.تا آنجا که به سیاست مربوط میشود این متن کوتاه کم و بیش حاوی همه مضامین و صورت بندی اصلی تلقی رانسیر از سیاست است و درست به همین دلیل متنی زیاده فشرده و دشوار است.این دشواری را مقاله پیوست اول،«از سیاست به استتیک؟»،تا حد زیادی جبران میکند.در این دومی،رانسیر به شیوه ای روشن،تاریخی مختصر از تحول مفاهیم و رویکردهایش در چند دهه پیش،در زمینه سیاست و ادبیات و استتیک،به دست میدهد.در پیوست دوم نیز بخشی از گفتگوی پیتر هالوارد با ژاک رانسیر آمده است که حدود سال ۲۰۰۳ انجام شده است.بنابراین در این کتاب کوچک دو دغدغه اصلی و عمیقا به هم پیوستهٔ تفکر رانسیر،یعنی سیاست و استتیک،که به واقع به مضامین و مصادیق کم و بیش واحدی میپردازد،مطرح میشود.با این همه،کتاب حاضر نه کتابی در معرفی «آثار و آرای رانسیر»،بلکه تأملاتی کوتاه در باب سیاست در زمانه و وضعیت حاضر باید تلقی کرد.
منبع : کتابی های ایران |ده تز در باب سیاست
برچسب ها : سیاست ,حاضر ,رانسیر ,کتاب